Navigatie

Algemene voorwaarden

REGLEMENT OBLIGATIELENING HC-LOSSER 2020 – 2040

 

 

1. Doel

a. De obligatielening wordt uitgegeven voor de financiering van de nieuwbouw van het veld van HC-Losser op de locatie Tweelenbeecke 12  te Overdinkel.

 

2. Uitgifte

a. De obligatielening wordt uitgegeven door HC-Losser, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 62698672

b. De obligaties zijn op naam, voorzien van een doorlopende nummering en zijn ondertekend door het bestuur van HC-Losser.

c. Het streefbedrag van de obligatielening bedraagt € 50.000. De nominale waarde van de obligatiebewijzen bedraagt € 50 per stuk.

d. De obligatie heeft een looptijd van 20 jaar, gerekend vanaf de datum van uitgifte.

 

3. Inschrijven

a. Inschrijven vindt plaats door het volledig invullen van het daarvoor bestemde deelnameformulier.

b. Per deelnemer kan op meerdere obligaties worden ingeschreven.

c. Indien een deelnemer op meerdere obligaties inschrijft, besluit het bestuur HC-Losser bij over-inschrijving over de toewijzing of verhoogt het bestuur de hoogte van de obligatielening.

d. De inschrijfperiode loopt van 1 Augustus 2019 tot en met 1 December 2019.

e. Toewijzing van de obligaties vindt plaats op volgorde van binnenkomst van de deelnameformulieren.

f. Indien niet tot volledige toewijzing wordt overgegaan ontvangen de inschrijvers voor het einde van de inschrijfperiode bericht.

g. Toewijzing betekent voor de inschrijver een onherroepelijke plicht tot betaling binnen 14 dagen na ondertekening van het deelnameformulier.

 

4. Registratie

a. Door de vereniging wordt een register bijgehouden, waarin op nummer de laatst bekende namen en adressen van de obligatiehouders worden vastgelegd.

b. Na ontvangst van de betaling wordt de obligatie ingeschreven in het register.

c. Iedere obligatiehouder ontvangt een op naam gestelde en genummerde obligatie met het nominale bedrag.

d. De obligaties kunnen NIET worden verkocht of overgedragen. Het obligatiebewijs alleen komt geen bewijskracht toe over het eigendom van de obligatie. Doorslaggevend hiervoor is het HC-Losser bij te houden obligatieregister.

e. De obligaties kunnen wel worden geschonken aan HC-Losser. Overdracht middels schenking geschiedt door middel van een tussen de overdragende obligatiehouder en HC-Losser op te maken overeenkomst, gevolgd door uitschrijving uit het obligatieregister.

f. Het is de verantwoordelijkheid van de obligatiehouder eventuele adreswijzigingen, een ander e-mailadres of een ander bankrekeningnummer tijdig aan HC-Losser kenbaar te maken.

g. De obligatiehouder is zelf verantwoordelijk voor het bewaren van de obligatie. Als een obligatiebewijs verloren is gegaan of is beschadigd, kan HC-Losser een duplicaat afgeven. Door uitgifte van een duplicaat wordt het oorspronkelijke obligatiebewijs waardeloos.

 

 

 

 

 

5. Aflossing

a. De vordering die een deelnemer heeft uit hoofde van een obligatie is achtergesteld en niet tussentijds opeisbaar.

b. Aflossing op de obligatielening aan de obligatiehouders vindt voor het eerst plaats op of omstreeks 1 januari 2022 en voor het laatst op 1 januari 2042, telkens door uitloting van 1/20e deel van het totaal van de uitgegeven obligatieleningen.

c. Uitloting vindt plaats op of omstreeks 1 januari onder toezicht van het bestuur van HC-Losser door de “kascommissie”. Obligatiehouders krijgen na de loting per mail een bericht hierover. Zittende bestuursleden zijn van het verrichten van uitloting uitgesloten.

d. De uitgelote obligatiehouders krijgen volgens het door HC-Losser bijgehouden obligatieregister hieromtrent schriftelijk of elektronisch bericht.

e. Aflossing vindt plaats telkens binnen 1 maand na inlevering van het originele obligatiebewijs op het door de obligatiehouder aangegeven bankrekeningnummer.

f. Indien een obligatie niet binnen 1 jaar na uitloting ter aflossing aan HC-Losser is aangeboden , vervalt het recht op aflossing, tenzij het bestuur van HC-Losser op verzoek anders beslist.

g. De aflossing van obligatiebewijzen geschiedt alleen tegen overdracht van het originele obligatiebewijs, dan wel het duplicaat. Van de aflossing zal door HC-Losser aantekening gemaakt worden in het onder 4a genoemde register.

h. Na volledige aflossing zal de uitgelote obligatie uit het register worden geschrapt.

i. HC-Losser heeft het recht om, uitsluitend tijdens de jaarlijkse uitlotingsprocedure, een hoger bedrag dan 1/20e van de uitgegeven obligaties voor vervroegde aflossing uit te loten.

j. In geval HC-Losser in financiële problemen raakt, leidend tot surseance van betaling of faillissement, is de obligatielening achtergesteld bij bankleningen die HC-Losser is aangegaan voor het aanleggen van het  veld.

 

6. Bijzondere bepalingen

a. In afwijking van het bepaalde onder 6a kan een obligatiehouder dan wel diens nabestaanden bij het bestuur van HC-Losser met reden omkleed een verzoek indienen tot vroegtijdige aflossing in geval van een bijzondere reden.

b. Het bestuur van HC-Losser beslist hierover in een bestuursvergadering bij gewone meerderheid van stemmen.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Losser, Juni 2019

 

Het bestuur van HC-Losser,

M. Elferink, voorzitter

R. Bakker, secretaris

G. Olde Boerrigter, penningmeester

Gastenboek

Nog geen berichten geplaatst.
Plaats een bericht

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2019 - 2020 HC-Losser | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Ook een eigen gratis shop?